پوشال

توضیحات محصول

زعفران پوشال شامل کلاله های قرمز رنگ متصل به هم همراه با 1 تا 4 میلی متر خامه یا ریشه زرد رنگ گل زعفران است. پوشال به معنای حجیم است و حجم آن ناشی از زمان و نوع  برداشت است در این نوع زعفران طول کلاله ها بیشتر از طول خامه است و  قدرت رنگ دهی آن بین 170 تا 250 می باشد.
show